Ενεχυρίαση

Ενεχυρίαση

 

Με την ενεχυρίαση η Gold & Gold σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε, άμεσα μετρητά με πολύ ευνοϊκούς όρους. Παράλληλα, σας εξασφαλίζουμε την ασφάλεια των αντικειμένων σας και παρέχουμε απόλυτη εχεμύθεια και φερεγγυότητα, προσφέροντας έτσι, υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Είδη ενεχυρίασης:

  • Χρυσός
  • Ασήμι
  • Ρολόγια
  • Αυτοκίνητα

Απαραίτητα δικαιολογητικά/προϋποθέσεις:

  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
  • Έντυπο Α.Φ.Μ.
  • Ηλικία άνω των 18 ετών

Διαδικασία

Ο ενδιαφερόμενος παραδίδει το αντικείμενο προς ενεχυρίαση στον δανειστή και αφού εκτιμηθεί από εξειδικευμένους εκτιμητές, υπογράφεται το σχετικό συμφωνητικό που περιλαμβάνει:

  • Πλήρη περιγραφή των αντικειμένων προς ενεχυρίαση
  • Το ποσό που καταβάλλεται στον δανειζόμενο